วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

กลอนชมธรรมชาติ

ภูเขาสูงป่าสวยห้วยน้ำใส

เป็นเขาใหญ่หยัดยืดผืนแผ่นดิน

เป็นมรดกรวมแดนของแผ่นดิน

เป็นทรัพย์สินส่วนรวมร่วมเผ่าพันธุ์

2 ความคิดเห็น: